Reformované cirkevné zhromaždenie

V Jure nad Hronom pôsobilo staré arcibiskupské sídlo a neskôr začali prenikať vlny reformácie.
Na prelome 16 a 17. storočia tunajší protestanti prijali protestansko-kalvínske učenie a prešli na reformovanú vieru.
V období protireformácie protestanti zostávali verní svojej viere.
V roku 1785 si zhromaždenie postavilo kostol bez veže a spolu s tým aj faru. Škola bola postavená v roku 1854.
Koncom 19. storočia v tomto v zhromaždení pôsobilo 800 cirkevníkov.
Počas deportácie v roku 1947 došlo k prierezu v počte cirkevníkov.
Ich počet postupne klesá a podľa sociodemografického prieskumu aj starne.
V súčasnosti má reformovaná cirkev 165 cirkevníkov.
V zhromaždení sa zachovávajú stáročné tradície a to: bohoslužby, biblické hodiny, hodiny náboženstva, prípravy na konfirmáciu a kresťanské sviatky.
Napriek mizernej finančnej situácií sa zhromaždenie snaží udržiavať v poriadku k nemu prislúchajúce pozemky.
Napriek vonkajšiemu a vnútornému utrpeniu zostávajú verní svojej viere a na vytvalosti božej milosti zakladajú svoju budúcnosť.
Bohoslužby sú pravidelne každú nedeľu o 10,00 h., ktorú slúži p. farárka Márta Pásztori.

Evanjelická cirkev v Jure nad Hronom

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Jure nad Hronom

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. patrí do Dunajsko – nitrianskeho seniorátu.
Vznikol v roku 1949 z presídlených evanjelikov z Maďarska.
Zbor má svoje sídlo v Jure nad Hronom, kde je kostol a fara.
Počet cirkevníkov podľa posledného sčítania ľudí je štiristošesdesiattri .
Cirkevníci zboru bývajú v týchto obciach: v Jure nad Hronom (matkocirkev), Šárovce, Starý Hrádok, Mýtne Ludany a Žemliare(fílie).

Kontakt: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
Jur nad Hronom č. d. 193
935 57
Telefón: 036/7793 057

Katolická cirkev v Jure nad Hronom