Úmrtie občana

Zápis do knihy úmrtí
Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela. Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.

Do knihy úmrtí sa zapisuje:
– deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
– meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého, deň, mesiac a rok zápisu.

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu.

Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.

Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:
– 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
– občiansky preukaz zosnulého,
– občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

Praktické rady:
– Niektoré matriky vyžadujú predložiť aj rodný list zosnulého a sobášny list zosnulého, ak bol ženatý/vydatá, preto odporúčame sa informovať priamo na príslušnom matričnom úrade.
– Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne.
– Niektoré pohrebné služby, ktoré zabezpečujú pohreby, vybavia za vás na požiadanie aj zápis do knihy úmrtí na matrike a vydanie úmrtného listu.

Poznámka:
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.