Základná škola s materskou školou

Základnú školu s materskou školou navštevuje ju 135 žiakov. Okrem dobrých výchovno-vyučovacích výsledkov dosahujú úspechy v mimoškolskej práci. Najviac sa preslávili výtvarníci pod vedením p. Mgr. Jozefa Horniaka, ktorí vyhrali nejednu medzinárodnú sútaž.

Kontakt: 935 57 Jur nad Hronom
Telefón: 036/7793 021, 7793 245, 7720 800
Fax: 036/7720 801
Email: ocu@jur.sk, valentova.vipa@jur.sk
Web: www.jur.sk

Materská škola v Jure nad Hronom

História

Prvá zmienka o Materskej škole pochádza z roku 1949. Od tohto roku sa viackrát sťahovala. V roku 1957 pôsobila v bývalej budove maďarskej školy, potom v bývalej budove Miestneho národného výboru, od roku 1965 do roku 1989 bola Materská škola v cirkevnej budove.

10. januára 1989. bola slávnostne odovzdaná do užívania terajšia budova, kde funguje dodnes.

Najdlhšie obdobie medzi najmenšími deťmi v obci zatiaľ strávila p. Helena Csetőová (1965 – 2003).

Materská škola prešla od svojho vzniku mnohými zmenami, jedna dôležitá sa udiala 1. júla 2002, kedy jej zriaďovateľom sa stala obec Jur nad Hronom.

Má dve triedy s celodennou starostlivosťou. Výchovno – vzdelávací proces sa uskutočňuje v slovenskom a maďarskom jazyku. V terajšom období pôsobia v materskej škole tri učiteľky: p. Lýdia Horváthová, p. Jana Siváková, p. Szilvia Szulényiová. Školníčkou a zároveň človekom, ktorý sa stará o čistotu priestorov je Mária Bogyóová.

Počet detí v triedach je s výchovným jazykom slovenským dvadsať detí a výchovným jazykom maďarským šesť detí.

Vo svojej práci učiteľky využívajú Program výchovy a vzdelávania detí v Materskej škole a Program Krok za krokom. Poznatky z programu využívajú v edukačnom procese a pedagogických aktivitách. Učiteľky vedú deti k správnej životospráve a zdravému životnému štýlu.

Deti sa zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí, hlavne svojím vystúpením pred verejnosťou (príchod Mikuláša, Deň matiek). Detské práce prezentujú na rôznych výstavách.

V materskej škole sa pravidelne uskutočňujú slávnostné podujatia (Vianoce, Karneval, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s MŠ).

Veľmi dobrá je aj spolupráca so Základnou školou. Žiaci pravidelne s deťmi z MŠ navštevujú Ľudový dom v obci, za účelom spoločných hier a rôznych tvorivých činností.

Za zmienku stojí aj zapájanie sa MŠ do okresných a celoslovenských výtvarných súťaží, kde deti dosiahli pekné úspechy: celoštátna výtvarná súťaž detskej výtvarnej tvorivosti “ Žitnoostrovské pastelky“ – ocenená bola Henrieta Sztanková a Hévizi Tünde; Okresná súťaž: „Vesmír očami detí“ ocenená bola Veronika Prišťáková.

Prístup učiteliek k deťom v predškolskom zariadení je založený na vzájomnej láske, individuálnom prístupe, pedagogickej komunikácií a rešpektovaní individuálnych a vekových osobitostí. Učiteľky sa snažia vytvárať podmienky pre pohodu, zdravie a harmonický rozvoj dieťaťa, čím mu chcú pripraviť podmienky pre lepší a kvalitnejší život.

Kontakt: Materská škola
935 57 Jur nad Hronom
Telefón: 036/7793 025