Osobitná matrika

Osobitná matrika – pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine
 • vykonáva dodatočné záznamy udalostí, ktoré nastali po prvotnom zápise do matriky
 • vydáva výpisy z matričných kníh
 • posudzuje rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy vydané v cudzine podľa medzinárodného práva súkromného a procesného a podľa ďalších medzinárodných a medzištátnych zmlúv
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na zápis do osobitnej matriky
 • prijíma oznámenia o prijatí pôvodného priezviska po zrušení manželstva právoplatným rozsudkom o rozvode
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • vypracováva zápisy o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
 • zabezpečuje prideľovanie rodných čísiel občanom SR narodených mimo územia SR cez Register obyvateľov SR v Banskej Bystrici
 • po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky Ministerstvom vnútra SR eviduje a vydáva nové matričné doklady prijatým občanom SR
 • vykonáva preregistrovanie matričných udalostí v cudzine občanom SR, ktoré sú evidované Zvláštnou matrikou v Brne, Česká republika
 • eviduje hlásenia matričných udalostí zasielaných v rámci výmeny matrík zastupiteľskými úradmi SR
 • zabezpečuje kompletizáciu zbierok listín a ich archiváciu
 • sleduje a eviduje medzinárodné zmluvy a dohovory týkajúce sa matričnej činnosti a právnej pomoci, ktoré využíva vo svojej činnosti

V znení zák.č.14/2006 Z.z. .ktorým sa dopĺňa zák.č.154/1994 Z.z. o matrikách, § 23 sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Konzultačné dni na pracovisku osobitnej matriky v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 v Bratislave sú v pondelok a stredu od 8.00 do 16.00