Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Jur nad Hronom

Cez Regionálny operačný program, (ROP-1.1-2009/01), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky, podporovaný ERDF, získala obec Jur nad Hronom nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ZŠ s MŠ vo výške 362 204,81 €, čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Celkové náklady sú 381 268,22 €, z čoho obec zabezpečí z vlastných zdrojov 5%.

Náklady na zateplenie budovy školy, za práce navyše a za propagáciu projektu, bude znášať obec, ako neoprávnený výdavok vo výške 100 000 eur.

Termín realizácie : január – december 2010.

Obec a dodávateľ chcú zrekonšruovanú školu odovzdať 1. septembra 2010, z príležitosti 50. výročia odovzdania ZŠ do užívania.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Zmluvy týkajúce sa projektu: