Výška celkových oprávnených nákladov: 64 968,35 Eur.
Výška grantu: 48 726,26 Eur.

Termín realizácie: 2006

Tento projekt sa realizoval prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.