„MIESTNA AKČNÁ SKUPINA“ OBČIANSKE ZDRUŽENIE V DLANI HRONA vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE Z ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Kód výzvy: OZVDH/NSK2/2012V01

Miestna akčná skupina Občianske združenie V dlani Hrona (ďalej len „MAS OZ V dlani Hrona), verejno-súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje 12.9.2012 na základe rozhodnutia Predsedníctva OZ V dlani Hrona výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2012 (ďalej len „ŽoNFP“) nasledovne:
v termíne od 12.9.2012 do 25.9.2012 pre opatrenia:

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Prijímanie ŽoNFP bude 24.9.2012 – 25.9.2012 od 17.00 do 19.00 hod v priestoroch kancelárie MAS OZ Vdlani Hrona 

1. Výška finančných prostriedkov určených na výzvu
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí medzi NSK a MAS v celkovej sume 19 987,00 EUR pre túto výzvu.

Nitriansky samosprávny kraj schválil Finančný plán pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja MAS OZ V dlani Hrona v  štruktúre uvedenej v dokumente Výzva OZVDH/NSK2/2012V01.

2. Termín a spôsob predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) sa uskutoční 24.9.2012 a 25.9.2012 v čase od 17.00 do 19.00 hod. v priestoroch kancelárie MAS OZ V dlani Hrona (Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, budova obecného úradu).

ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení na predpísanom formulári, ktorý je prílohou tejto výzvy a v elektronickej podobe na CD. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.

Konečný užívateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.

ŽonFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.

 

3. Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku

Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá: podmienky oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti aktivít, oprávnenosti výdavkov, výberové kritériá, minimálnu a maximálnu výšku oprávnených výdavkov na jeden projekt (rozsah pomoci) a podmienky spolufinancovania žiadateľom, ktoré sú stanovené pre každé opatrenie (konsolidovaná verzia Usmernenie LEADER NSK 2 a implementačné kritériá ISRÚ OZ V dlani Hrona).

a) Usmernenie 2 (konsolidovaná verzia)

b) Implementačný rámec ISRÚ OZ V dlani Hrona

Dodržiavanie postupov pre obstaranie tovarov, prác a služieb je potrebné konzultovať s manažérom MAS OZ V dlani Hrona.

 

4. Osobitné ustanovenia k výzve

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

5. Prílohy výzvy

a) Žiadosť o NFP (formulár)

b) Povinné prílohy projektu (zoznam)

c) Zmluva o poskytnutí dotácie (vzor)

 

6. Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia NFP podľa jednotlivých opatrení 

Opatrenie 1. Obnova obcí

Cieľ opatrenia

Prostredníctvom implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Podporované aktivity

1.1 Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených a oddychových zón

Podaktivity:

–         rekonštrukcia a modernizácia, verejných priestranstiev, parkov, drobnej architektúry a verejného osvetlenia;

–         výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie;

–         rekonštrukcia a modernizácia rekreačných oddychových zón;

–         výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane spevnených plôch;

–         výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk, tržníc a prístreškov;

–         rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok;

–         rekonštrukcia a modernizácia drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, dedinských múzeí a pamätníkov;

 

1.2 Likvidácia a prevencia čiernych skládok

Podaktivity:

–         odstránenie čiernych skládok;

–         propagačné aktivity v environmentálnej oblasti;

–         informačné kampane k problematike odpadov;

–         spracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu;

–         zriadenie obecného kompostoviska – kapacita do 10 ton kompostu/ročne vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;

–         zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;

–         realizácia preventívnych opatrení pred povodňami – zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, vytváranie malých vodných prvkov v intraviláne obce (jazierka, hrádzky, rybníky), čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd;

1.3 Verejné informačné systémy a značenia

Podaktivity:

–         výstavba, rekonštrukcia a modernizácia informačných propagačných tabúľ;

–         výstavba, rekonštrukcia a modernizácia dopravných a turistických značení;

–         výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestneho, obecného verejného rozhlasu vrátane rekonštrukcie rozhlasovej ústredne a rozšírenia rozhlasového vedenia;

–         zriadenie webovej stránky zameranej na propagovanie prístupu LEADER;

 

Oprávnené náklady

1. Bežné výdavky (nákup tovarov a služieb súvisiacich nevyhnutne s projektom);

2. Kapitálové výdavky (nákup dlhodobého hmotného majetku, technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku).

Neoprávnené náklady

1. Výdavky vynaložené pred 1.1. fiškálneho roka, v ktorom bola podpísaná zmluva medzi NSK a MAS;

2. Nákup použitého majetku;

3. Výdavky na nákup nehnuteľností a pozemkov;

4. Nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;

5. Nákup zvierat;

6. Refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;

7. Prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);

8. Vlastná práca;

9. Bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku a podobné poplatky;

10. Lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.;

11. Nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka;

12. Výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;

13. Poradenské a konzultačné služby;

14. Projektová dokumentácia, mimo dokumentácie potrebnej k stavebnému konaniu.

Oprávnení žiadatelia

1. Obce;

2. Občianske združenie (registrované podľa zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou na obecnej úrovni so sídlom v území pôsobnosti MAS);

3. Spoločenské organizácie (nadácia, záujmové združenie právnických osôb so sídlom v území pôsobnosti MAS);

4. Občianska iniciatíva (skupina minimálne 3 občanov s trvalým bydliskom v území pôsobnosti MAS, ktorí medzi sebou uzavreli zmluvu o spolupráci v súlade s právnymi predpismi SR).Výberové kritériá pre projekty

1. projekt je v súlade s cieľmi a prioritami ISMR MAS;

2. projekt je v súlade s cieľom a podporovanými aktivitami opatrenia NSK;

3. projekt bude slúžiť všetkým občanom v obci;

4. žiadateľ preukáže, že vlastná práca v projekte bola dobrovoľná;

5. maximálna doba trvania realizácie projektu je 9 mesiacov;

6. projekt musí preukázať znaky inovatívnej investície, inovatívneho produktu.

Rozsah pomoci

Rozsah celkových oprávnených výdavkov projektu (t.j. dotácia NSK + spolufinancovanie) je od 330 EUR – 8 330 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom

Obce – 5%

Občianske združenia – 5%

Spoločenské organizácie – 5%

Občianska iniciatíva – 5%

 

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Cieľ opatrenia

Prostredníctvom implementácie integrovaných stratégií miestneho rozvoja zlepšiť podmienky pre spoločenské aktivity, zapájanie občanov do vecí verejných a zachovanie a rozvoj tradícií vo vidieckych obciach MAS na území NSK.

Podporované aktivity

2.1 Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

Podaktivity:

–         Organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí;

–         Organizácia jarmokov miestnych remeselníkov;

–         Tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel;

–         Marketing špecifických regionálnych produktov;

 

2.2 Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov

Podaktivity:

–         Podpora činností a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov v prospech územia pôsobnosti MAS;

–         Podpora účasti na výstavách;

–         Tvorba, tlač a vydanie propagačných publikácií, katalógov a prezentačných publikácií;

–         Podpora registračného systému ubytovacích zariadení na vidieku;

Oprávnené náklady

1. Bežné výdavky (nákup tovarov a služieb súvisiacich nevyhnutne s projektom);

2. Kapitálové výdavky (nákup dlhodobého hmotného majetku, technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku).

Neoprávnené náklady:

1. Výdavky vynaložené pred 1.1. fiškálneho roka, v ktorom bola podpísaná zmluva medzi NSK a MAS;

2. Nákup použitého majetku;

3. Výdavky na nákup nehnuteľností a pozemkov;

4. Nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;

5. Nákup zvierat;

6. Refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;

7. Prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);

8. Vlastná práca;

9. Bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku a podobné poplatky;

10. Lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.;

11. Nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o odani z príjmov v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka;

12. Výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;

13. Poradenské a konzultačné služby;

14. Projektová dokumentácia, mimo dokumentácie potrebnej k stavebnému konaniu.

Oprávnení žiadatelia

1. Občianske združenie (registrované podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou na obecnej úrovni so sídlom v území pôsobnosti MAS);

2. Spoločenské organizácie (nadácia, záujmové združenie právnických osôb so sídlom v území pôsobnosti MAS);

2. Občianska iniciatíva (skupina minimálne 3 občanov s trvalým bydliskom v území pôsobnosti MAS, ktorí medzi sebou uzavreli zmluvu o spolupráci v súlade s právnymi predpismi SR);

3. Podnikateľské subjekty so sídlom alebo prevádzkou v území pôsobnosti MAS (s.r.o., a.s., v.o.s., SHR, SZČO, družstvo).

Výberové kritériá pre projekty

1. projekt je v súlade s cieľmi a prioritami ISMR MAS;

2. projekt je v súlade s cieľom a podporovanými aktivitami opatrenia NSK;

3. projekt bude slúžiť všetkým občanom v obci;

4. žiadateľ preukáže, že vlastná práca v projekte bola dobrovoľná;

5. maximálna doba trvania realizácie projektu je 9 mesiacov;

6. projekt musí preukázať znaky inovatívnej investície, inovatívneho produktu.

Rozsah pomoci

Rozsah celkových oprávnených nákladov projektu (t.j. dotácia NSK + spolufinancovanie) je od 330 EUR – 5000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom

Občianske združenia – 5%

Spoločenské organizácie – 5%

Občianska iniciatíva – 5%

Podnikateľské subjekty – 40%

 

7. Kontaktné údaje pre získanie podrobnejších informácií k výzve

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii OZ V dlani Hrona, ktorá sa nachádza v priestoroch obecného úradu v Kalnej nad Hronom, 1. poschodie.

Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na adresu:

Občianske združenie V dlani Hrona

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

elektronickou poštou na: jana.meszarova@gmail.com

alebo na telefónnom čísle: 0903 710 216

Kontaktná osoba: Ing. Jana Mészárova – manažérka OZ V dlani Hrona

 

8. Dokumentácia k výzve

 –        Žiadosť o NFP (formulár)

–         Povinné prílohy projektu (zoznam)

–         Zmluva o poskytnutí dotácie (vzor)

–         Usmernenie 2 (konsolidovaná verzia)

–         Implementačný rámec ISRÚ OZ V dlani Hrona

–         Výzva OZVDH/NSK2/2012V01

 

V Kalnej nad Hronom, dňa 7.9.2012

Ing. Ladislav Éhn

Predseda OZ V dlani Hrona