Voľba hlavného kontrolóra Obce Jur nad Hronom

Obecné zastupiteľstvo v Jure nad Hronom

 

v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva  č .uznesenia 9 /2016   zo dňa.  21.12.2016

 

vyhlasuje

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE JUR NAD HRONOM

s úväzkom 0,15 a určuje deň konania voľby na 22.februára 2017

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • znalosť legislatívy SR  a noriem na úrovni samosprávy , ekonomické vzdelanie
  • komunikačné schopnosti
  • práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel )
  • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť   sú vítané

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  • štruktúrovaný  profesijný životopis,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov  právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Jure nad Hronom .

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do  8. februára  do 15.30  hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Jur nad Hronom s označením : „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ V prípade osobného doručenia  ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu   v Jure nad Hronom.

Ďalšie podmienky voľby:

–          uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p.

–          každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút

–          posúdenie podaných prihlášok (kontrolu prihlášky, dokladu o vzdelaní) zabezpečia  poslanci obecného zastupiteľstva a určia zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky

– na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

 

 

V Jure nad Hronom, dňa  22.12.2017                                                                    Ing. Jozef Kovács

starosta obce